Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Съвременни вертикални движения на земната кора в Югозападна България
Таси Беляшки(1), Иван Георгиев(1), Димитър Димитров(1),
Любка Пашова(1), Габриел Николов(2)

(1) Централна лаборатория по висша геодезия,
Българска академия на науките,
1113 София

 

(2) Геологически институт,
Българска академия на науките,
1113 София
( Р е з ю м е )

Направен е сравнителен анализ на съвременните вертикални движения на земната кора в Югозападна (ЮЗ) България на базата на всички налични карти. Посочени са някои очевидни систематични разлики между вертикалните скорости според различните автори, особено за регионите на Пирин, Рила, Сатовча и Пазарджик.

Изследването на вертикалните движения в настоящата статия е направено на базата повторна нивелация I -ви и II -ри клас, обхващаща полигон N XXII от държавната нивелачна мрежа. Получена е нова карта на съвременните вертикални движения на земната кора в района като е използвана извършена през периода 1929 1991 година. Общата дължина на нивелачните линии е 1141 километра, от които 510 километра е дължината на линиите втори клас. Скоростите на вертикалните движения във възловите репери на нивелачната мрежа с точност 0.0 – 0.6 мм/год. Приложен е също и методът на градиентите, като са изчертани и профили на вертикалните скорости, заедно с топографията на терена, по нивелачни линии. Рязката смяна на градиента и на вертикалната скорост по профилите на всяка нивелачна линия и сравнението им с геоложките данни позволява да се определят съвременно активните разломи. Установена е съвременна активност на девет разлома в ЮЗ България по нивелачните данни.

 
Recent vertical crustal movements in South-western Bulgaria
Tasi Belyashky(1), Ivan Georgiev(1), Dimitar Dimitrov(1),
Lyubka Pashova(1), Gabriel Nicolov(2)

(1) Central Laboratory of Geodesy,
Bulgarian Academy of Sciences,
1113 Sofia

 

(2) Geological Institute,
Bulgarian Academy of Sciences,
1113 Sofia

Abstract.

Comparative analysis of the recent crustal movements for the SW Bulgaria region is made using all available maps. Some clearly expressed systematic differences between the vertical velocities are revealed, especially for the regions of Pirin, Rila, Dospat, Satovcha and Pazardjik towns.

The study of the recent vertical crustal movements is performed on the basis of repeated I and I I order levelling lines which form the loop No XXII of the State Geodetic Levelling Network. A new map of recent vertical crustal movements of the region under study is compiled using the levellings carried out in the period 1929-1991. The total length of the levellings lines is 1141 km, from which the II order levelling is 510 km. Velocities of vertical movements of the Earth's crust in the nodal benchmarks of the levelling network are obtained with a±0.0 0.6 mm error per year. The investigation is supplemented by the method of gradients. Profiles of the vertical velocities and topography along the levelling lines are also drawn. The sharp changing sign of the gradient and of the vertical velocity along the profiles per each levelling and their comparing with geological data allow to find the recent active faults. The recent activity of nine faults in SW Bulgaria is proven by precise levelling that confirmed the geological data.

 

 

 

Обратно към съдържанието