Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Екстензометричен и GPS мониторинг на тектонските движения в Симитлийския грабен, Югозападна България

Николай Добрев(1) , Иван Георгиев(2), Блахослав Кощак(3)

(1) Геологически институт,
Българска академия на науките, 1113 София

(2)Централна лаборатория по висша геодезия,
Българска академия на науките , 1113 София

(3) Институт по скални структури и механика ,
Чешка академия на науките , Прага

 

Р е з ю м е

Активните грабенови структури обикновено се характеризират както с бавни движения по разломните структури, така и с висока сеизмичност и разпространение на опасни екзогенни процеси, като свлачища, срутища и др. От друга страна, тези райони могат да бъдат урбанизирани или да представляват важни транспортни възли. По тези причини мониторинга на активните геодинамични процеси в грабеновите структури освен научен има и чисто практичен интерес. Симитлийският грабен в Югозападна (ЮЗ) България е типичен пример в това отношение. Той се характеризира с висока неотектонска и съвременна динамика и с висок сеизмичен потенциал. Едно от най-силните земетресения в Европа се реализира тук през април 1904 година (магнитуд 7.8). През 1982 година три точки в района ( K 5, B 6 и K 7), а през 2003 година още една ( K 12), са оборудвани с екстензометри от типа TM -71 за дългосрочна пространствена регистрация на бавни движения. След повече от 22 години измервания са установени тенденциите на тектонските движения и в трите измерителни точки. В настоящата статия са представени получените резултати за динамиката ма изследваните разломи и те са сравнени с резултати, получени при GPS мониторинга на Крупнишката геодинамична мрежа. Данните за хоризонталните скорости, получени от GPS измерванията се съгласуват добре с получените от екстензометричните измервания.

 

Exte nsometric and GPS monitoring of tectonic movements in the Simitli graben, SW Bulgaria

Nikolay Dobrev(1), Ivan Georgiev(2), Blahoslav Kostak(3)

(1) Geological Institute
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

(2) Central Laboratory of Geodesy
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

(3) Institute of Rock Structure and Mechanics,
Czech Academy of Sciences, Prague

 

Abstract.

Graben-horst active tectonic structures are usually characterized by high frequency of disastrous exogenic phenomena like landslides and rockfalls. Besides, the region is usually seismic. However, such risky regions can be urbanized territories or important transport and communication junctions. Monitoring of active geodynamic processes in graben-horst structures is therefore, not only of scientific but also of very practical interest. Simitli graben located in South-western (SW) Bulgaria may be a good example. The graben is characterized by high neotectonic and recent dynamics as well as by high seismic potential. One of the strongest earthquakes in Europe occurred here on April 4, 1904 (M=7.8). Three points - K5, B6, K7, in this region were equipped in 1982 with TM-71 extensometers for long-term 3-D field registration of slow movements. Later, in 2003, fourth point (K12) was installed. After more than 2 2 years of measurements, the trends of tectonic and slope movements were established at all three monitoring points.

The information obtained extensometrically about the dynamics along the monitored fault structures are compared with results found in GPS monitoring at the Krupnik geodynamic network. Horizontal site velocities found with GPS are in good agreement with the extensometric results.

 

 

 

Обратно към съдържанието