Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Геодезическо изследване на кинематиката и геодинамиката на Югозападна България

Иван Георгиев (1) , Димитър Димитров(1), Любка Пашова(1),
Стефан Шанов(2), Габриел Николов(2), Емил Ботев(3)

(1) Централна лаборатория по висша геодезия,
Българска академия на науките , 1113 София

(2) Геологически институт,
Българска академия на науките, 1113 София

(3) Геофизичен институт,
Българска академия на науките, 1113 София

 

Р е з ю м е

В тази статия са представени основните резултати, получени при комплексното геодинамично изследване на Югозападна (ЮЗ) България, извършено в рамките на два научноизследователски проекта. Основната задача на научните изследвания е да хвърли светлина върху сложните деформации на земната кора в този район, резултат на съвременните активни тектонски процеси. Ние интерпретираме геодезическите данни съвместно с геоложките и сеизмотектонските за да изследваме съвременната кинематика и динамика в района. Определени са движенията на основните тектонски блокове в района и е потвърдена съвременната активност на някои разломни структури. Анализът на данните потвърждава доминиращата екстензия с направление С-Ю в ЮЗ България, което е в съгласие с регионалния тектонски модел на източното Средиземноморие.

 

Geodetic constraints on kinematics and dynamics in South-western Bulgaria

Ivan Georgiev(1) , Dimitar Dimitrov(1), Lyubka Pashova(1),
Stefan Shanov(2) , Gabriel Nikolov(2), Emil Botev(3)

(1) Central Laboratory of Geodesy
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

(2) Geological Institute
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

(3) Geophysical Institute
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

 

Abstract.

In this paper we present the main results obtained from complex geodynamic investigations in the framework of two scientific projects conducted in the region of South-western (SW) Bulgaria . The main objective of the research is to clarify the very complicated deformation pattern in this area which is due to recent active tectonic processes. We interpret the geodetic data jointly with geological and seismotectonic data in order to constrain the present-day kinematics and dynamics of this area. We analysed the overall movements of the main tectonic blocks and confirm the recent activity of some fault structures. The analysis of all data confirms the predominant extension N-S in SW Bulgaria which is in agreement with the regional tectonic setting in eastern Mediterranean .

Обратно към съдържанието