Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Кинематика и геодинамика на сеизмогенната зона в района на Крупник-Кресна

Иван Георгиев (1) , Димитър Димитров(1), Любка Пашова(1),
Стефан Шанов(2), Габриел Николов(2), Емил Ботев(3)

(1) Централна лаборатория по висша геодезия,
Българска академия на науките , 1113 София

(2) Геологически институт,
Българска академия на науките, 1113 София

(3) Геофизичен институт,
Българска академия на науките, 1113 София

 

Р е з ю м е

 

 

Районът, разположен по линията Кочани-Пехчево-Крупник-Брежани, в източна Македония и Югозападна България, е един от най-активните във силно сеизмичната северно-егейска зона. Около 10 силни исторически земетресения (магнитуда по-голяма от 6.0) са се реализирали в този район. Съществуват данни за силни земетресения в областта преди XX век (още от 52 г. от н.е). Най-силното плиткокорово земетресение в Европа през последните два века се реализира в района на Крупник-Кресна през април 1904 година, придружено с дълговременна сеизмична активност. Неговата магнитуда се оценява на 7.8 и е познато като Крупнишкото земетресение. Макросеизмичните данни показват, че най-значителни разрушения и човешки жертви са локализирани в района Крупник-Пехчево-Кочани. Тази линия съвпада с ориентирания в направления ЗЮЗ-ЕСЕ Крупнишки разлом. В настоящата статия са представени резултати от съвместния анализ на геодезически – GPS и нивелачни, сеизмотектонски и геоложки данни в опит да бъде изяснена съвременната геодинамична обстановка в района на Крупник-Кресна. Един от най-важните резултати на това изследване е, че геодезическите резултати потвърждават геоложката хипотеза за екстензионния режим на района на Крупник-Кресна и на цяла Югозападна България. Екстензията е с ориентация ССЗ-ЮЮЕ, перпендикулярно на Крупнишкия разлом.

 

 
Kinematics and geodynamics of the Krupnik-Kresna seismogenic zone

Ivan Georgiev(1) , Dimitar Dimitrov(1), Lyubka Pashova(1),
Stefan Shanov(2) , Gabriel Nikolov(2), Emil Botev(3)

(1) Central Laboratory of Geodesy
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

(2) Geological Institute
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

(3) Geophysical Institute
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

 

Abstract.

The region along the line Kochany-Pehchevo-Krupnik-Brezhani in Eastern Macedonia and South-western Bulgaria is one of the most active parts of the high seismic North Aegean area. About 10 strong historic earthquakes (magnitudes higher than 6.0) had occurred in this zone. There are data about very strong earthquakes in this region before the 20th century (still in 52 A.D.). The strongest shallow earthquake in Europe in the last two centuries occurred in the Krupnik-Kresna area on April 4, 1904 , accompanied by long-term seismic activity. Its magnitude is estimated as 7.8. It is well known as Krupnik earthquake. Macroseismic data show that the most significant damages and losses of lives were located in the area Krupnik-Pehchevo-Kochany. This line coincides with WSW-ENE-oriented Krupnik fault. In this paper we present results from joint analysis of geodetic – GPS and precise levelling, geological and seismotectonic data in an attempt to clarify the recent geodynamic settings in region of Krupnik-Kresna. One of the important results in this study is that the geodetic results confirmed the geological hypothesis of the extensional regime of the Krupnik-Kresna region and whole SW Bulgaria . The orientation of the extension is NNW-SSE, perpendicularly to the Krupnik fault.

 

 
Обратно към съдържанието