Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Оценка на хоризонтални скорости на земната кора в Югозападна България с помощта на GPS
Иван Георгиев, Димитър Димитров

Централна лаборатория по висша геодезия, Българска академия на науките , 1113 София
e - mail : ivan @ bas . bg

 

Югозападна (ЮЗ) България е областта с най-силно изразена тектонска и сеизмотектонска активност в България. Областта принадлежи на зона на съвременна екстензия на земната кора и сложно взаимодействие на хоризонталните и вертикални движения на геоложките структури. Геоложките и геофизични данни потвърждават съвременната активност на разломните структури. Съвременната тектонска активност е тясно свързана с високата сеизмична активност в района. Най-силното земетресение за последните два века в Европа е регистрирано тук – в района на Крупник-Кресна. Това е причината за построяването и измерването на геодинамична GPS мрежа от 38 точки, обхващащи основните тектонски структури в района на ЮЗ България. Настоящата статия представя резултатите от обработката и анализа на GPS наблюденията, извършени през периода 2001 – 2004 година, за получаване на хоризонталните скорости на точките – необходимото условие за изследване на съвременните тектонски процеси в този активен тектонски и сеизмогенен район. Също така, GPS измервания, извършени на Крупнишката локална геодинамична мрежа са анализирани за изясняване на кинематиката и динамиката на Крупнишкия разлом.
 

Assessment of horizontal velocities at South-western Bulgaria by GPS

Ivan Georgiev, Dimitar Dimitrov

 

Central Laboratory of Geodesy, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia
e-mail: ivan@bas.bg

 

Abstract.

South-western (SW) Bulgaria is the region with the most expressed tectonic and seismotectonic activity on the whole territory of Bulgaria . The area belongs to the zone of recent extension of the Earth's crust with complex interference of horizontal and vertical motions of the geological structures. Geological and geophysical data confirm the recent activity of the fault structures. The recent tectonic activity is closely connected with high seismicity in the region. The strongest earthquake for the last two centuries in Europe have occurred here – in the Krupnik-Kresna region. This is the reason that a GPS (Global Positioning System) geodynamic network consisting of 38 points and covering the main tectonic structures in the region have been established and measured. In this paper we combine GPS observations collected over the period 2001- 2004 in SW Bulgaria to obtain the site velocities – a necessary background to study the contemporary tectonic processes in this active tectonic and seismogenic zone. GPS measurements of the Krupnik geodynamic network are also analysed to resolve the kinematic constraints of the Krupnik fault.

 

 

 

Обратно към съдържанието