Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Резултати от гравиметрични измервания в района около Крупнишкия разлом, Югозападна България

Емил Михайлов, Димитър Димитров

Централна лаборатория по висша геодезия,
Българска академия на науките , 1113 София

e-mail: emo_mih@clg.bas.bg

 

 

Р е з ю м е

За комплексното изучаване на района на земетресенията от 04.04.1904 г. около Крупнишкия разлом в югозападна България се осъществиха през 2004 г. и гравиметрични измервания. За локализиране на главния разлом се извършиха измервания по два гравиметрични профили: (А) Кочериново – Благоевград – Симитли – Крупник – Кресна и (Б) Симитли – Градево – Предела – Банско. Данните от измерванията са обработени до получаване на аномалии “Буге” и са изчертани карта на аномали и те “Буге” на района и графики на измерените профили. Потърсена е корелация между аномалийте “Буге” и релефа, както и между аномалийте ”Буге” и дисперсийте им. В района на пресичане на гравиметричните ходове с Крупнишкия разлом се наблюдава значителна негативна промяна на анамалията Буге и преобладаваща корелационна връзка между аномалиите и релефа. При дисперсиите на аномалията Буге се наблюдава рязко покачване на дисперсията в зоната на пресичане на гравиметричните ходове с главния разлом. Крупнишкият разлом се маркира като съществено нарушение в геоложките структури, като за по-точното му локализиране е необходима детайлна гравиметричната снимка

 

 
Results from Gravimetric Measurements in the Region around Krupnik Fault in South-western Bulgaria

Emil I. Mihailov, Dimitar S. Dimitrov

Central Laboratory of Geodesy,
Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia

e-mail: emo_mih@clg.bas.bg

 

Abstract.

Gravimetric measurements were realized in 2004 for a complex study o n the region of earthquakes occurred on April 4 th 1904 around the Krupnik Fault in South - west ern Bulgaria. Measurements along two gravimetric profiles were carried out for localizing the main fault: (A) Kocherinovo – Blagoevgrad – Simitli – Krupnik – Kresna and (B) Simitli – Gradevo – Predela – Bansko. The measurement data were processed to receive Bouguer anomalies and a map of the Bouguer anomalies in the region, as well as graphs of the measured profiles were composed. Correlations were sought for between the Bouguer anomalies and the relief, as well as between the Bouguer anomalies and their dispersion. Significant negative changes in the Bouguer anomaly and predominant correlation between the anomalies and the relief were observed in the region, where the gravimetric traverse crossed the Krupnik fault. Sharp rising of the dispersions of the Bouguer anomaly was recorded in the zone of gravimetric traverse intersection with the main fault. Krupnik fault is marked as substantial disturbance of the geological structures and a detailed gravimetric survey is necessary for its more exact localization.

Обратно към съдържанието