Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Сравнение на гравиметричен модел на геоида с данни от GPS /нивелация за територията на Югозападна България

Елена Пенева(1), Иван Георгиев(2)

(1) Геодезически факултет,
Университет за архитектура, строителство и геодезия, София
(2) Централна лаборатория по висша геодезия, Българска академия на науките, София

 

Р е з ю м е

В настоящата статия се изследва точността на локалния модел на квазигеоида за България QBG 01 , както и моделите EGG 97 и EGM 96 за територията на България. Моделите са сравнени с точки, в които е са извършени високоточна GPS и нивелачни измервания – 165 на брой. Работната област е ограничена в границите от 41 ° – 44.5 ° северна ширина и от 22 ° до 28.5 ° източна дължина. Разликите, които се получават между моделите и височините на квазигеоида от GPS /нивелация са в границите от ± 1.228 m до ± 0.413 m . Приложена е четири-параметрична трансформация за минимизирането им, съответно точността на моделите се повишава в границите от ± 0.243 m до ± 0.416 m . Направено е изследване за ограничен район в Югозападна България ( 4 2.05 ° –4 2 . 5 5 ° ширина и 22 .87 ° - 2 3 .7 ° дължина), където се разполага с по-голяма гъстота на данните. Преди трансформацията средната квадратна грешка на отклоненията между GPS /нивелация и QBG 01 е ± 1.148 m , а след трансформацията пада на ± 0.154 m . Може да се направи заключение, че двата модела QBG 01 и EGG 97 са достатъчно представителни и ако се разполага с достатъчна гъстота на данни от GPS /нивелация, могат да се ползват за интерполация на наделипсоидни височини в нормални с точност от порядъка на ± 0.10 m и по-малка.

 

 

 
Comparison of a gravimetric geoid model with data from GPS/levelling for the territory of South-western Bulgaria

Elena Peneva(1), Ivan Georgiev(2)

(1) Geodetic Faculty,
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia
(2) Central Laboratory of Geodesy,
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
e-mail: penevae_fcg@uacg.bg

 

Abstract

The present paper examines the accuracy of a local model of quasigeoid QBG01 for Bulgaria, as well as of EGG97 and EGM96 models for the territory of Bulgaria. The models have been compared by means of points in which highly precise GPS and leve l ling measurements have been performed, their number being totally 165. The work ing domain is restricted within the boundaries of 41 ° to 44.5 ° northern latitude and 22 ° to 28.5 ° eastern longitude. Differences between the models and the heights of the quasigeoid from GPS/leve l ling are within the range from ± 1.228 m to ± 0.413 m. Four-parametric transformation was applied for their minimization and the accuracy of the models was respectively increased within the boundaries from ± 0.243 m to ± 0.416 m. A restricted region in South - west ern Bulgaria (latitude of 42.05 ° –42.55 ° and longitude of 22.87 ° -23.7 ° ) was investigated, for which higher data density was available. The mean square error of the deviations between GPS/leve l ling and QBG01 prior to transformation was ± 1.148 m, and after that it was reduced to ± 0.154 m. Conclusion may be drawn that both models – QBG01 and EGG97, are well representative and if sufficient GPS/level l ing data are available, they may be used for interpolation of an erellipsoidal heights to normal ones with accuracy within the order of ± 0.10 m and less.

Обратно към съдържанието