Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Съвременна сеизмичност и напрежения в района на Югозападна България

Емил Ботев (1), Иван Георгиев(2), Димитър Димитров(2)

(1) Геофизичен институт,
Българска академия на науките,
1113 София

(2)Централна лаборатория по висша геодезия,
Българска академия на науките,
1113 София

( Р е з ю м е )

 

Едно от най-силните корови земетресения в Европа за последните две столетия е регистрирано в района на Крупник-Кресна в Югозападна (ЮЗ) България, която е и областта с най-силно изразена съвременна сеизмична активност за цялата страна. През последните две десетилетия в югозападната част на страната са проведени няколко GPS кампании. За корелацията на резултатите от геодезичните измервания със сеизмичността в настоящата статия е направен подробен анализ на съвременната (1990 – 2003) сеизмичност, регистрирана от Националната оперативна телеметрична система за сеизмична информация (НОТСИ). Въз основа на резултатите от този анализ и решенията на механизмите на земетресенията районът на ЮЗ България е разделен на четири зони. За всяка зона въз основа на решенията на механизмите на общо 50 земетресения са изчислени тензорите на напрежения и е получен средния тензор на напрежение. Получените с помощта на GPS напрежения са сравнени със средните тензори на напрежения по зони. Като цяло резултатите от това сравнение показват, че получените от геодезическите измервания напрежения са в съответствие с получените чрез механизмите на земетресенията средни тензори на напреженията. Установените локални несъответствия се коментират в светлината на някои известни тектонски хипотези за района на изследване. На базата на цялостния анализ на съвременната сеизмичност, напреженията и деформациите в района на ЮЗ България са направени изводи за протичащите тук съвременни тектонски процес, разглеждани като част от геодинамичното развитие на литосферата в Централни Балкани.

 

 
Recent seismicity, stress and strain in South-western Bulgaria

Emil Botev (1) , Ivan Georgiev (2) , Dimitar Dimitrov (2)

(1) Geophysical Institute,
Bulgarian Academy of Sciences,
1113 Sofia

(2) Central Laboratory of Geodesy,
Bulgarian Academy of Sciences,
1113 Sofia

Abstract.

South-western (SW) Bulgaria is the region of most expressed seismic activity on the whole territory of Bulgaria . One of the strongest crustal earthquake for the last two centuries in Europe had occurred here in the region of Krupnik-Kresna. During the last years several geodetic campaigns were performed in this part of the country. In order to correlate the geodetic measurement results with the seismic activity an analysis of nowadays seismicity, as registered by the National Operative Telemetric System for Seismologic al Information (NOTSSI) earthquakes, is made. An analysis of the fault plate solutions of more than 50 earthquakes and corresponding stresses is also performed. Based on recorded seismicity and fault plane analysis, the SW Bulgaria region is divided into four zones. The mean stress tensor for each zone is calculated by means of an inversion of the focal mechanisms data. GPS obtained strain is compared with the obtained stress tensors. In general, the geodetically obtained mean strain tensors of deformation show some agreement with focal mechanisms and the calculated mean stresses obtained from focal mechanisms. Several local misfits are analysed under the lights of some present tectonic hypotheses. On the basis of analysis of nowadays seismicity, stress and strain in SW Bulgaria, some conclusions are drawn about the ongoing here tectonic processes regarded as a part of the recent geodynamic evolution of the Central Balkans.

Обратно към съдържанието