Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Висша геодезия

Книга 17 · София · 2006

Българска академия на науките

 

Съдържание

 

 

И в а н З а г о р ч е в –
Геодезически измервания, неотектоника и съвременна тектоника на Югозападна България

И в а н Г е о р г и е в, Д и м и т ъ р Д и м и т р о в-
Оценка на хоризонтални скорости на земната кора в Югозападна България с помощта на GPS

Т а с и Б е л я ш к и, И в а н Г е о р г и е в,
Д и м и т ъ р Д и м и т р о в, Л ю б к а П а ш о в а,
Г а б р и е л Н и к о л о в –
Съвременни вертикални движения на земната кора в Югозападна България

Е м и л Б о т е в, И в а н Г е о р г и е в,
Д и м и т ъ р Д и м и т р о в –
Съвременна сеизмичност и напрежения в района на Югозападна България

И в а н Г е о р г и е в, Д и м и т ъ р Д и м и т р о в,
Л ю б к а П а ш о в а, С т е ф а н Ш а н о в,
Г а б р и е л Н и к о л о в, Е м и л Б о т е в -
Геодезическо изследване на кинематиката и геодинамиката на Югозападна България

И в а н Г е о р г и е в, Д и м и т ъ р Д и м и т р о в,
Л ю б к а П а ш о в а, С т е ф а н Ш а н о в,
Г а б р и е л Н и к о л о в, Е м и л Б о т е в –
Кинематика и геодинамика на сеизмогенната зона в района на Крупник-Кресна

Н и к о л а й Д о б р е в, И в а н Г е о р г и е в,
Б л а х о с л а в К о щ а к –
Екстензометричен и GPS мониторинг на тектонските движения в Симитлийския грабен, Югозападна България

Е м и л М и х а й л о в, Д и м и т ъ р Д и м и т р о в -
Резултати от гравиметрични измервания в района около Крупнишкия разлом, Югозападна България

Е л е н а П е н е в а, И в а н Г е о р г и е в -
Сравнение на гравиметричен модел на геоида с данни от GPS /нивелация за територията на Югозападна България

 

 

Обратно към началната страница