Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Висша геодезия

Книга 19· София · 2008

Българска академия на науките

 

Съдържание

 

 

М а р а  Д а с к а л о в а –Геодезически проекции и координати
А н д р е й  А н д р е е в – Модерни тенденции при определяне на геоида (квазигеоида)

Т а с и  Б е л я ш к и – Съвременни вертикални движения в района Пловдив – Чирпан, определени по данни от Държавната нивелачна Мрежа

Ц е н к о  Ц е н к о в – Прогнозиране на тектонски движения с използване на стохастични модели и GPS данни

И в а н  Г е о р г и е в, Д и м и т ъ р  Д и м и т р о в, Л ю б к а  П а ш о в а, М а я  И л и е в а, Е м и л  М и х а й л о в – Нови резултати за геоди-намиката на района южно от София

Д и м и т ъ р  Д и м и т р о в, Е м и л  М и х а й л о в, М и ш е л Е в е р a е р т с, Л ю б о м и р  С т о я н о в – Резултати от нови гравиметрични измервания в района на земетресенията от април 1928 г. (Чирпан – Пловдив)

Д и м и т ъ р  Д и м и т р о в, И в а н  Г е о р г и е в, Ж а н – К л о д  Р у е г, Т и е р и  К а м е л б е к, , Е м и л  Б о т е в – Геодезически данни за ко- и постсеизмични деформации на земната повърхност в района на Чирпан-Пловдив

М и л а  А т а н а с о в а – Скорости на точките от мрежата BULREF

Ц е н к о  Ц е н к о в, И в а н  Г е о р г и е в, Л ю б к а  П а ш о в а, И в а й л о  Р а д е в – Сравнение на резултати от класически и GPS измервания в района на Ботаническата градина на Българската академия на науките София

В е н е т а  К о ц е в а – проф. д-р Мара Даскалова на 75 години

А л е к с а н д ъ р  Л а з а р о в – ст. н.с. д-р Иван Кацарски на 75 години

В е н е т а  К о ц е в а – В памет на основателя на българската геофизика, гравиметрия и сеизмика – проф. Иван-Асен Петков (1915 – 2005)…117

Б е р н а р д  Д ю к а р м – В памет на проф. д-р Ангел Венедиков

 

Обратно към началната страница