Тематична поредица

Висша геодезия

 

 

 

 

 

Геодезически измервания, неотектоника и съвременна тектоника на Югозападна България

Иван Загорчев

 

Геологичен институт, Българска академия на науките, 1113 София
e-mail: i_zagorchev@geology.bas.bg

 

Централната лаборатория по висша геодезия при Българската академия на науките е подготвила настоящата книжка като резултат от продължителното сътрудничество (вж. напр. Тотоманов, Връблянски, 1980; Милев, Връблянски, 1988; Милев, ред., 2000) с Геологическия и Геофизическия институти на Академията. Подборът на статиите обобщава резултатите от съвместните изследвания извършени в Югозападна България, предимно през последните пет години. Резултатите допринасят за изясняването на неотектонския модел и кинематиката и динамиката на съвременните тектонски движения. Настоящата статия е кратко въведение в проблематиката и един опит за представяне на включените в изданието статии.
 
Geodetic measurements, neotectonics and recent tectonics in South-western Bulgaria
Ivan Zagorchev
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia e-mail: i_zagorchev@geology.bas.bg

 

Abstract.

The Central Laboratory of Geodesy at the Bulgarian Academy of Sciences prepared the present volume as a result of long-lasting collaboration (e.g., Totomanov, Vrablianski, 1980; Milev, Vrablianski, 1988; Milev, co-ordinator, 2000) with the Geological Institute and the Geophysical Institute of the Academy. The selection of papers summarizes the results of joined research performed in South-western Bulgaria mostly during the last five years. The results bear on the elucidation of the neotectonic pattern and the kinematics and dynamics of the recent tectonic movements. The present paper is a brief introduction to the problems and an attempt of reviewing the submitted article.

Обратно към съдържанието