Съвместен научен проект на Австрия,
България, Босна и Херцеговина и Република Македония.

BALkan GEodetic Observing System
(BALGEOS)

Участници:

Institute of Geodesy and Geophysics
Vienna University of Technology, Austria

Централна лабораторея по висша геодезия
Българска академия на науките

Geodesy Department
Sarajevo University, Bosnia-Hercegovina

Faculty of Civil Engineering, Chair for high geodesy
University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of Macedonia

Ппроектът има за цел да укрепи научно сътрудничество между институциите за по-нататъшно партньорство и интеграция в GGOS.