ПРОБЛЕМНА ГРУПА

Теория на фигурата

на Земята

 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ

Ст. н.с. дтн Любомир Стоянов

e-mail: clvg@geophys.bg
tel . 979 33 46

 

Гранични и апроксимационни задачи при пространствено то и времево моделиране на гравитационното поле, фигурата и повърхността на Земята . Методи за описание на потенциални и деформационни полета . Разрешаване на о птимизационни и датумни проблеми. И звеждане на геодезична система и на квазигеоид за България. И зграждане на национална интегрирана базисна мрежа. Разработване на методика за гравиметрична карта и на геодезични програми и стандарти за технологичен и информационен трансфер . Поддържане на формати за геодезична баз а данни . Оценка на геофизични въздействия върху геодезичните и гравиметричните резултати. Анализиране на локални структури и разломи в сеизмоактивни зони . Установяване на: съвременни движения на земната кора; геодинамични параметри за мрежи и траверси ; измененията на силата на тежестта ; динамиката на нивото и топографията на Черно море . Тестиране на гравиметрични инструменти.

Гравиметрични изследвания през 2007 година