ПРОБЛЕМНА ГРУПА

Методи на класическата
и спътниковата геодезия

 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ:

Ст. н.с. д-р Иван Георгиев

e-mail: ivan@argo.bas.bg
тел. 979 24 53

Разработване и адаптиране на математични модели за обработка и анализ на класически и спътникови наблюдения. Установяване на тенденции, закономерности и корелации в развитието на геодинамични процеси чрез методите на математическата статистика с цел тяхното прогнозиране. Анализ на спътникови наблюдения за получаване на оценки на основни геодезически, геофизични и геодинамични параметри на Земята, за определяне на Световната земна координатна система и ориентацията на Земята в пространството . Провеждане, обработка и анализ на перманентни астрономо-геодезически наблюдения за изследване измененията на географска ширина и определяне параметрите на въртене на Земята. Координатни системи и конформни изображения (проекции) в геодезията. Изследване на сеизмотектонски прояви в сеизмогенни зони чрез геодезически методи и математическо моделиране за определяне на геометричните параметри, механизми на хлъзгане, сеизмичен потенциал и цикъл на главните разломи с цел оценка на сеизмичната опасност.

 

GPS перманентна станция PAZA
Hemus Netstation