Централната лаборатория по висша геодезия (ЦЛВГ) е изградена и функционира като специализиран научен център по висша геодезия. Тя е основно звено в групата институти на БАН, имащи за обект на изследване Земята като планета и нейните физически полета и в частност, комплексно изучаване и експертна дейност в областта на геодезията на територията на страната.

            ЦЛВГ извършва научни изследвания в областта на космическата геодезия, геодезическата астрономия, физическата и математическа геодезия, теорията на оценяване и математическата статистика, глобалната, регионалната и локална геодинамика. ЦЛВГ участва в международното сътрудничество за изучаване на Земята като планета, нейната ориентация в пространството и гравитационното й поле. Интегрирайки геодезическите, с резултати от другите науки за Земята, ЦЛВГ провежда интердисциплинарни изследвания в областта на тектониката, сеизмологията, деформациите на литосферата в глобален, регионален и локален мащаб.

Основни научни приоритети на ЦЛВГ са:

·         участие в международната научна интеграция за изучаване формата и размерите на Земята като планета, нейната ориентация в пространството и външното й гравитационно поле;

·         извършване на фундаментални и приложни научни изследвания по въвеждането, обновяването и използването на националните референтни и координатни системи като част от Европейските и Световни системи с оглед икономическите и социални нужди на страната;

·         интегриране на резултатите от геодезическите изследвания с резултатите от другите науки за Земята за изследване на локални, регионални и глобални деформационни процеси и особено тези, свързани с опасни геодинамични явления (земетресения, свлачища и др.);

·         разработване на геодезическите аспекти на системи за мониторинг и борба с естествените и техногенни рискове и опазване на околната среда;

·         създаване на концепция за национална база данни за геодезическа информация и разработване на методи за нейното поддържане, обновяване и интегриране с други национални и международни геоинформационни системи;

·         разработване на технологии, консултантска и експертна дейност за подпомагане на конкурентния и устойчив развитие на обществото;

·         подготовка на специалисти по “Обща, висша и приложна геодезия”.

            Научните изследвания, извършвани в Лабораторията имат фундаментален и приложен характер, като същевременно са насочени към решаването на приоритетни национални задачи.

            Според Постановление N 1 на Министерския съвет на Република България, публикувано в Държавен вестник бр. 6/18. 01. 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение на БАН, чрез Централната лаборатория по висша геодезия се възлага:

да участва в обработка и анализи на резултатите от измерванията на Държавната GPS мрежа и Държавната нивелация I и II клас;

да участва в изграждането и поддържането на основната гравиметрична мрежа за геодезически цели;

да осигурява и поддържа работата на мареографските станции и да извършва измервания на нивото на Черно море.

Научно-изследователските, научно-приложните и експерименталните работи за осигуряване изпълнението на задачите по геодезия и картография с национално значение се извършват от Българската академия на науките - Централната лаборатория по висша геодезия и Геофизичния институт и Университета по архитектура, строителство и геодезия – Геодезическия факултет, съвместно с Министерството на отбраната и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

            От 1983 година към ЦЛВГ функционира Геодезическа обсерватория (ГО) “Плана”, намираща на около 30 км от София. Обсерваторията е оборудвана с уникална космическа и астрономо-геодезическа инструменти и апаратура. През 2003/2004 година бяха монтирани сеизмична, акселерометрична станции. Предстои монтирането и на йоносферна станция. Това превръща ГО “Плана” в експериментален център на науките за Земята.

            Към ЦЛВГ е изградена и функционира специализирана научно-техническа библиотека с повече от 10 000 заглавия.

            Научният персонал на ЦЛВГ наброява 27 души, от които: 1 ст. н.с I ст., 9 ст. н.с. и 5 н.с., 2 доктори на науките и 11 – доктори.

Отчет за научно-изследователската дейност на ЦЛВГ за 2009 година
Списък на публикациите на учените за 2009 година
Списък на изследователските проекти на ЦЛВГ за 2009 година

 


HemusNET

NATO
‘Science for Peace’
Project

 


BALkan GEodetic Observing System -
A Scientific Challenge For The Balkan Countries

Метеоданни от станция Плана
Метеоданни от станция "Плана"


 
     

Тематична поредица "Висша геодезия"

Редакционната колегия има амбицията това единствено издание за висша геодезия в Република България да бъде отново форум за дискусии както на съвременни научни и научно-приложни, така и на важни за страната проблеми на геодезията. Надяваме се всички колеги да допринесат със свои статии, коментари и мнения за регулярното издаване на тематичната поредица, която е основана от световноизвестният български учен акад. Владимир Христов - неин дългогодишен главен редактор

Висша геодезия
Книга 17 · София · 2006
Тя е посветена на интердисциплинарно изследване на кинематиката и геодинамиката на Югозападна България - най-активния тектонски и сеизмотектонски район на Република България
Съдържание на книгата

Висша геодезия
Книга 19 · София · 2008
Съдържание на книгата

 

 

Geodesy
Volume 17 · C o n t e n t s
Sofia · 2006
Bulgarian Academy of Sciences

The editorial board has the ambition to make again this only edition on geodesy in the Republic of Bulgaria a forum of discussions on both modern scientific and applied problems and on important geodetic issues for the country. We hope that all colleagues will contribute with submitted papers, comments and views to the regular edition of the thematic series, which was founded by the world famous Bulgarian scientist Academician Vladimir Hristov, who was its Editor-in-Chief in the course of many years

Geodesy
Volume 19 · C o n t e n t s
Sofia · 2008
Bulgarian Academy of Sciences