ПРОБЛЕМНА ГРУПА

Теория на фигурата

на Земятя

 

 

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА СРЕДНОТО МОРСКО НИВО В РАЙОНА НА МАРЕОГРАФНИТЕ СТАНЦИИ ВЪВ ВАРНА И БУРГАС

Резюме

Л. Пашова
Ц. Ценков

 

 

Предлага се математико-статистическа процедура за количествена оценка на зависимостта между изменението на морското ниво и влияещи му метеорологични фактори. Изследваните стохастични величини са представени като членове на динамични временни редове. Те са тествани за наличие на автокорелация и мултиколинеарност между факторите.

За оценка на относителното влияние на всеки фактор върху изменението на морското ниво, както и за корелациите между факторите е построен смесен модел на регресия и авторегресия. В този модел, всяка компонента на ендогенната променлива е изразена чрез нейни лагови стойности, текущи и лагови стойности на екзогенните променливи плюс стохастичен остатък. Връзките между променливите в модела са представени със система линейни уравнения. Оценките на параметрите на системата са получени по метода на най-малките квадрати.

Предварителният избор на фактори в модела е извършен по метода на всички възможни регресии. “Най-добрата” комбинация на фактори, участващи в модела е определена по четири статистически критерии: C p -статистиката на Малоус, оценките на дисперсията s 2 , коефициента на детерминация R 2 и коригирания коефициент на детерминация R 2 a .

От всички възможни комбинации са избрани четири конкуриращи се модели на регресия и авторегресия и са получени оценките на техните параметри. Адекватноста на моделите е проверена чрез F -критерия на Фишер. Изборът на “най-добър” от конкуриращите се модели е извършен чрез сравнение на изчислените коефициенти на детерминация R 2 . Извършена е проверка на статистически хипотези за оценките на параметрите на модела и на остатъците.

Предложената процедура е практически приложена като са използвани средномесечни стойности на резултати от мареографните наблюдения на станциите в градовете Варна и Бургас и средномесечни стойности на резултати от измервания на някои метеорологични фактори -температура на въздуха, атмосферно налягане, валежи и влажност за периода 1951-1997 г.

 

обратно към списъка с публикации