ПРОБЛЕМНА ГРУПА

Теория на фигурата

на Земятя

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕЛАЦИОННИ СХЕМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧНА БАЗА ДАННИ ЗА НИВЕЛАЧНИ И ГРАВИМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ (1998)

Резюме

Ч. Докев
Л. Пашова
Р. Гребеничарски

 

 

Предложени са модели на данните при нивелачните и гравиметричните измервания. Определени са основните същности, избрани за класове от обекти и свойствата, които ги характеризират. Анализирани са възможните недостатъци на релационните схеми и е предложен метод за отстраняването им – привеждане в трета нормална форма чрез нормализация. Концептуалните модели за установяване на структурата на данните се представят чрез първа, втора и трета нормални форми за нивелачните и гравиметричните измервания

обратно към списъка с публикации