ПРОБЛЕМНА ГРУПА

Теория на фигурата

на Земятя

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА ГЕОДИНАМИЧНА GPS МРЕЖА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ: ГЕОЛОЖКА И ГЕОФИЗИЧНА ОБСТАНОВКА, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Резюме

И. Георгиев
Л. Пашова
Д. Димитров
И. Здравчев
Г. Николов
Е. Ботев
Сл. Господинов
Б. Александров

 

 

Представят се първоначалните научни изследвания, извършени в рамките на проекта “Комплексно изследване на съвременната геодинамика на Югозападна България”. Изграждането на геодинамична мрежа, която обхваща основните тектонски структури в района на Югозападна България е от особена важност. Статията представя основните геоложки особености, анализа на сеизмичните данни за последните 10 години, етапите на планиране и изграждане на GPS мрежата. Накратко е представена първата GPS кампания проведена през август-септември 2001 год. В рамките на изследователския проект се очаква да бъде определена съвременната кинематика на изследвания район. Получените резултати могат да се използват да се осъвремени оценката на сеизмичния риск и сеизмичното зониране на тази част от страната

обратно към списъка с публикации