ПРОБЛЕМНА ГРУПА

Теория на фигурата

на Земятя

 

 

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЯТА НА СРЕДНОТО МОРСКО НИВО ПО ДАННИ ОТ МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Резюме

Н.с. I ст. д-р Любка Пашова

 

 

Изследванията са посветени на обработката и анализа на мареографни данни от две станции – Варна и Бургас, разположени по Българското черноморско крайбрежие. Получените резултати могат да бъдат резюмирани, както следва: анализирани са всички фактори, които влияят върху изменението на средното черноморско ниво; разработена е обща схема за обработка на мареографни данни и оценка на многогодишно средно морско ниво, чрез която се отчита влиянието на периодични и непериодични фактори; предложени са подходящи регресионни модели за математическа обработка на месечни и годишни средни морски нива; предложен е метод за попълване на месечни стойности на морското ниво; оценена е количествената зависимост между измененията на средното морско ниво и някои метеорологични фактори ; получени са оценки на средното многогодишно морско ниво и линейния тренд на неговото изменение за двете станции, като е отчетено влиянието на атмосферно налягане и температура на въздуха за периода 1928-1997 г.; оценени са дългопериодичните съставящи в изменението на морското ниво; чрез специализиран статистически софтуер са анализирани основните вариации на морското ниво във времевата и честотна област; анализирани са и са сравнени определените от GPS / нивелация и два геопотенциални модела височини на средното морско ниво , и е предложена интерпретация на възможните причини за установените систематични разлики; получена е оценка на стойността на потенциала за средното черноморско ниво, определено в мареографните станции Варна и Бургас. Полученият резултат е в съответствие с най-добрата оценка за стойността на потенциала на геоида .

обратно към списъка с публикации